Projekt dla Klienta
Szkolenie

Zaprojektuj architekturę przedsiębiorstwa

żeby skutecznie wdrożyć strategię w życie

Zaplanowałeś świetną strategię. Chcesz skoncentrować się nowym modelu biznesowym. Jednak. Wg Corporate Strategy Board 99% firm, które wdrażają nowe modele biznesowe ponosi porażkę. Powodem jest brak niezbędnych zdolności organizacji (ludzie, procesy, technologie).

Jeśli chcesz zminimalizować ryzyko niepowodzenia we wdrożeniu strategii, przestać wydawać pieniądze na zdolności nie tworzące przewagi konkurencyjnej i wyśrubować efektywność organizacji, czytaj dalej...

Strona 670 v1-min

Ta usługa jest dla Ciebie

Jeśli:

 • Stoisz w obliczu wdrożenia nowej strategii, produktów/usług
 • Twoje procesy przypominają spagetti, nie są należycie zinformatyzowane i zautomatyzowane
 • Żeby wprowadzić nawet niewielką zmianę musisz organizować spotkania z wieloma działami i wprowadzać zmiany w wielu częściach organizacji
 • Nie jesteś w stanie szybko zareagować na szansę rynkową i wdrożyć nowych produktów/usług
 • Twoja firma koncentruje się na wewnętrznych procesach i przywiązuje mniejsze znaczenie do doświadczenia klienta
 • Struktura organizacyjna nie odpowiada strukturze tworzenia wartości
 • Planujesz inwestycję we wdrożenie systemów informatycznych wspierających strategię
 • Twoja firma ma wdrożone wiele systemów informatycznych i nawarstwiają się problemy z ich obsługą, integracją i spójnością danych
 • Chcesz zracjonalizować wydatki IT i połączyć wysokość kosztów z korzyściami

Korzyści z projektu

Mockup-EA

Kto powinien uczestniczyć

Program

Proces tworzenia architektury jak i szkolenia składa się z następujących etapów:

Celem tego etapu jest ustalenie interesariuszy projektu architektury, ich celów, zidentyfikowanie  czynników wzrostu. 

Ponieważ celem tworzenia architektury jest wsparcie we wdrożenie strategii z sukcesem, dlatego w tym kroku ustalamy również środki do osiągnięcia celów, opiszemy model biznesowy, który architektura ma wdrożyć oraz określimy sposób pomiaru efektów i obecne wielkości zdefiniowanych mierników.

Etap zwieńczy stworzenie dokumentu Deklaracja prac i jego zatwierdzenie przez interesariuszy.

Ustalenie kontekstu strategicznego i oczekiwań od architektury przedsiębiorstwa pozwoli na zaplanowanie całego procesu dostarczania architektury i jej wdrażania.

Efektem etapu będzie stworzenie struktury zarządzania architekturą i jej wdrożenia. Będziesz wiedział w jaki sposób definiować prace architektoniczne i je przekazywać w strukturach organizacji. W tym celu wykorzystamy bardzo nowoczesne frameworki Lean EA® i SAFe®, które pozwolą jednocześnie pracować nad tworzeniem architektury i wdrażać już wypracowane rozwiązania.

Ustalimy również zasady architektury i log RAID (ryzyko, założenia, wyzwania, zależności).

Celem tego kroku jest ustalenie jakie zdolności (ludzie, procesy, narzędzia) wspierają obecną strategię przedsiębiorstwa.

Celów strategicznych nie można bezpośrednio wdrożyć w architekturze organizacji. Zdolności pomagają zmniejszyć lukę między celami wysokiego poziomu a realizacją, koncentrując się na oczekiwanych wynikach biznesowych.

Żeby ustalić jak firma dostarcza obecnie wartość dla klientów zastosujemy Podróż klienta, Mapę produktów/usług, Mapę procesów, Obiekty biznesowe, Strukturę organizacyjną.

Finalnie opracujemy bazowy model operacyjny w formie Między-funkcyjnego modelu zdolności, który przedstawi, jak różne funkcje w firmie wytwarzają wartość dla klientów.

Celem tego etapu jest zidentyfikowanie obecnych aplikacji i technologii, które wspierają operacje w dostarczaniu wartości dla klientów.

W tym kroku dokonamy oceny przydatności bazowych zdolności do realizacji nowych celów strategicznych organizacji. Ocenimy zarówno zdolności jak i aplikacje i technologie wykorzystywane przez te zdolności.

Efektem oceny będzie wskazanie zdolności, które będą stanowiły rdzeń, zostaną rozwijane, pozostaną bez zmian lub powinny zostać usunięte. Każda zdolność będzie oceniana z perspektywy dopasowania biznesowego i technicznego.

Celem etapu jest zaprojektowanie Docelowego modelu Operacyjnego (ang. Target Operating Model – TOM), który pomoże wdrożyć strategię przedsiębiorstwa.

Zdolności nie tylko wspierają realizację strategii, ale stanowią również źródło kosztów. Stąd też analiza czego przedsiębiorstwo naprawdę potrzebuje do realizacji strategii jest kluczowa z punktu widzenia efektywności finansowej.

W tym celu skoncentrujemy się na zaprojektowaniu doświadczenia klienta, które zwiększy wartość klienta w czasie. Następnie zaprojektujemy nowe zdolności (lub wykorzystamy istniejące), które będą wspierały doświadczenie klienta. Wyeliminujemy w ten sposób działania nie tworzące wartości ani dla klientów, ani dla przedsiębiorstwa. Wzmocnimy przy tym satysfakcję klienta i ułatwimy jego współpracę  z firmą od pierwszego kontaktu, aż po angażowanie istniejących klientów i tworzenie ambasadorów marek.

W ramach tworzenia modelu powstanie Mapa produktów/usług, Podróż klienta, Lejek marketingu cyfrowego, Model tworzenia wartości, Mapa docelowych zdolności z oceną, Mapa procesów, Model obiektów biznesowych.

Celem tego etapu jest zidentyfikowanie docelowych aplikacji i technologii, które wspierają operacje w dostarczaniu wartości dla klientów. Poznasz usługi, które muszą oferować aplikacje, mapę aplikacji oraz niezbędne integracje. Do projektowania tego modelu zastosujemy podejście oparte o Service Driven Approach.

W ramach tego etapu zostaną zidentyfikowane Przypadki biznesowe i Przypadki użycia, Mapa usług aplikacji, Widok technologii wspierających aplikacje, Mapa docelowych technologii z oceną.

Celem tego etapu jest ustalenie, gdzie w organizacji spodziewane są zmiany, czego dotyczą  zmiany i jak powinny zostać wdrożone.

W tym celu zostanie zbudowana mapa cieplna zdolności, która prezentuje jakie zdolności ulegają zmianie i czego dotyczą te zmiany. Następuje ocena priorytetów wpływu zmian na stawiane cele i są mapowane koszty i korzyści zmian w kilku wariantach. 

Gdy już znamy priorytety przystępujemy do zaplanowania wdrożenia. Zaczynamy od zdefiniowania pilota, który ma potwierdzić słuszność naszej hipotezy. 

Równolegle z weryfikacją hipotezy możesz określić, które projekty dostarczą określone zmiany biznesowe i możliwości architektoniczne, które bezpośrednio wspierają planowane korzyści. W zależności od struktury projektowej Twojej organizacji można zmiany wdrożyć na kilka sposobów. Ja będę starał się Ciebie namówić do zorganizowania development value stream wokół łańcucha dostarczania wartości. Do tej metody oferuję pełen pakiet szkoleń i wsparcie wdrożeniowe w oparciu o SAFe®.

Finalnie powstaje mapa wdrożenia prezentująca w jaki sposób mają się zmienić zdolności (bazowe i docelowe), jak wygląda plan ich wdrożenia, jakie ryzyka projektowe zostaną zabezpieczone oraz plan dostarczania korzyści, dla interesariuszy.

W celu przyspieszenia procesu wprowadzenia zmian, pracuję równolegle nad opracowaniem architektury przedsiębiorstwa z jej wdrażaniem stosując Lean EA® i SAFe®. Cały proces składa się z powyższych kroków i jest dostosowany do postawionych celów.

Co otrzymasz

Najczęściej zadawane pytania

Wszystko, co musisz wiedzieć o projekcie/szkoleniu

Szkolenie może mieć formę zamkniętą (dedykowaną dla jednej firmy) lub otwartą (w której udział może brać kilka firm).

Szkolenie zamknięte może być prowadzone stacjonarnie lub online.

Szkolenia otwarte są prowadzone online.

Szkolenie trwa 4 dni i może być realizowane jednorazowo lub 2+2 dni.

W trakcie szkolenia przewidziane są przerwy.

Nie. Szkolenia są poprzedzone wprowadzeniem do architektury przedsiębiorstwa.

Jeśli szkolenie zostanie odwołane z ważnych powodów (mało prawdopodobne) to zajęcia zostaną przełożone na termin, który będzie odpowiedni dla wszystkich uczestników.

Jeśli nie możesz uczestniczyć w warsztatach otwartych on-line, otrzymasz nagranie z sesji i wszystkie materiały uzupełniające. Przepraszamy, ale ze względu na mały rozmiar grup nie oferujemy zwrotu pieniędzy za brak uczestnictwa.

Program obejmuje 8 modułów w ramach których zostaną omówione trzy domeny projektowania: biznesowa, aplikacji, technologiczna. Zalecam udział w całym programie. Jeśli jednak nie interesują Cię wszystkie domeny, możesz wziąć udział w tych, które Cię interesują. Wszystkie moduły tworzą jedną spójną całość.

Na szkoleniu omawiane są tematy, które są ilustrowane przykładami, a następnie uczestnicy stosują zdobytą wiedzę w praktyce. Zalecam wykonywanie ćwiczeń na własnym przedsiębiorstwie. Jednak w trakcie szkolenia nie przewiduje się wystarczająco dużo czasu by wykonać wszystkie widoki i mapy dla własnej firmy. Dlatego zalecam dokończenie rozpoczętych modeli w domu w celu utrwalenia zdobytej wiedzy.

Szkolenie jest płatne przelewem przed ich rozpoczęciem. Kupujący otrzyma fakturę. 

Proces tworzenia architektury przedsiębiorstwa jest projektowany na bazie 8 opisanych powyżej etapów na podstawie zdefiniowanych celów do osiągnięcia.

Stosownie do postawionych celów uzgadniamy jakie widoki i mapy zostaną wykonane oraz kto powinien być zaangażowany w proces. Następnie rezultaty są dostarczane w 2-tygodniowych sprintach. Taka forma umożliwia po oddaniu efektów prac na ich wdrażanie w życie.

 

Czas wykonania projektu architektury jest zależny od kilku czynników:

 • postawionych celów i uzgodnionego zakresu prac
 • dokumentacji posiadanej przez przedsiębiorstwo
 • liczby strumieni dostarczania wartości do zaprojektowania i wdrożenia
 • liczby wykorzystywanych systemów informatycznych, stopnia ich integracji i przydatności w docelowym modelu operacyjnym

Zależnie od ww. czynników czas wykonania architektury przedsiębiorstwa może się wahać od 100 do 650 godzin, a nawet więcej w przypadku dużych przedsiębiorstw.

Jednak proponowane podejście oparte o Lean EA® i SAFe® powoduje, że efekty widzisz co 2 tygodnie. Rozliczenie za wykonane prace następuje również co 2 tygodnie. Dzięki takiemu podejściu możesz dowolnie modyfikować projekt co 2 tygodnie lub go zakończyć.

Umów się na bezpłatną konsultację

Zapisując się na darmową konsultację potwierdzasz, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie informacji zgodnie z naszą Polityką prywatności.